Правилници и Вътрешни правила на общинска администрация
ДОКУМЕНТ  ИЗТЕГЛИ 
Устройствен правилник на Община Баните Линк
Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация-Баните Линк
Правила за организацията на деловодната дейност и документооборота в общинска администрация-Баните Линк
Харта на клиента Линк

Правила относно механизма на обработване и защита на лични данни в Общинска администрация-Баните, област Смолян

Линк