Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

 

П   О   К   А   Н   А

 
 
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
 

С В И К В А М:

 

На   23 февруари 2018 година /петък/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 
     1.Докладна записка относно: Приемане на Наредба за  изменение на НАРЕДБА  № 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Баните.
Вносител: Кмет на община
 
    2.Докладна записка относно: Промяна статут на недвижим имот - общинска собственост (Заведение за обществено хранене, водна пързалка и плувен басейн /спортен комплекс/ от публична в частна общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
     3.Докладна записка относно:  Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Баните за общо и индивидуално ползване, чрез отдаване под наем или аренда.
Вносител: Кмет на община
 
   4.Докладна записка относно: Откриване на процедура за отдаване под наемна свободни земеделски земи от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост в землище Гълъбово.
Вносител: Кмет на община 
 
   5.Предложение относно: Одобряване на План схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение и въздушна линия ниско напрежение  за присъединяване на „Гробищен парк” на Община Баните в с. Баните”  в имот с идентификатор 44402.500.482 по Кадастралната карта.
                               Вносител: Кмет на община
 
    6.Предложение  относно: Относно: Издаване на запис на заповед от община Баните в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане  по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД  50-144 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за проект „Стратегия за водено от общностите  местно развитие на „Местна инициативна група – Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”, сключен между Управляващия орган  на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” 
                Вносител: Кмет на община
     7.Докладна записка относно: Мандат на Кмета на община Баните в качеството му на представител на Общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД  град Смолян за представяне позицията на общината по точките от дневния ред на предстоящото на 07.03.2018 година заседание.
Вносител: Кмет на община
 
     8.Предложение относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната  дейност в община Баните за 2018 година.
 
Вносител: Кмет на община
 
      Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община,  секретаря на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

                                                                     Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 13.02.2018 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Беро Ириков/     

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец февруари 2018 година

      

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

19.02.2018 г.

13:30 ч.

2.Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост,благоустрояване и комунална дейност”

 

19.02.2018 г.

 

13:00 ч.

3.Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 19.02.2018 г.

13:50 ч.

 4.Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

19.02.2018 г.

13:40 ч.
 


 Беро Ириков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ