Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

С В И К В А М:

 

На 31 януари 2020 година /петък/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

    1.Предложение относно: Приемането на бюджета на община Баните, област Смолян за 2020 година

Вносител: Кмет на община Баните

 

    2.Предложение относно: Програма за развитие на община Баните за мандат 2019 – 2023 година

Вносител: Кмет на община Баните

 

   3.Докладна записка относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба №5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Баните, приета на редовно заседание на Общински съвет-Баните, област Смолян с решение № 371 по Протокол № 35 от 01.10.2018 година.      
 

Вносител: Кмет на община Баните

 

    4.Докладна записка относно: Избор на съдебни заседатели за Районен съд – Смолян

Вносител: Председател на ОбС – Баните

 

   5.Докладна записка относно: Определяне представител от състава на Общински съвет – Баните за член на областен съвет за развитие на област Смолян

Вносител:  Председател на ОбС – Баните

 

    6.Предложение относно: Участие на Община Баните в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе”

Вносител:  Кмет на община Баните

 

   7.Докладна записка относно:  Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2019 година.

Вносител: Кмет на община Баните

 

    8.Докладна записка относно:  Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет- Баните, отнасящи се за Общинската администрация за периода 01.07.2019 година–31.12.2019 година

Вносител: Кмет на община Баните

 

    9. Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие с. Баните – за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, за които е издадено решение на общинска служба по земеделие (по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ) на наследници на Мюмюн Мехмедов Караюмеров, б.ж. на с. Кръстатица.


                                                                       Вносител: Кмет на община Баните

 

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

.

 

 

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 17.01.2020 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

Съвместно заседание на постоянните комисии по “Бюджет и финанси”, “Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”,  “Стопанска политика и програми на Европейския съюз”, “Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт”

 

27.01.2020г.

 

13:00

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

 

 

 

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

27.01.2020г.

 

13:30 

 

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 

27.01.2020г.

 

14:00 

 

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

27.01.2020г.

 

13:45

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ