Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

 

П   О   К   А   Н   А

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

С В И К В А М:

 

На   14 декември 2018 година /петък/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1.Докладна записка относно: Приемане на  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, пожарната безопасност и защита на населението, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Баните, област Смолян.

Вносител: Кмет на община

 

2.Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите -  общинската собственост за 2019 година  в Община Баните.

 Вносител: Кмет на община

 

3.Предложение относно: Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година.

Вносител: Кмет на община

 

 4.Предложение  относно: Определяне на таксата за услугата по осигуряване на съдове за  битови отпадъци /БО , за събирането и транспортирането им до претоварен пункт – Оряховец и до  регионалното депо „Теклен дол”  - община Смолян, за разходи по стопанисване и управление на депото, третиране на отпадъците и таксите по Закона за управлението на отпадъците /ЗУО/ и за разходите по поддържане на  чистотата на местата за обществено ползване за 2019 година  

Вносител: Кмет на община

 

 5.Докладна записка  относно: Даване на съгласие за участие на Община Баните с проекто-предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Баните.

Вносител: Кмет на община

 

 6.Докладна записка  относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска собственост за административни нужди.

Вносител: Кмет на община

 

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост  за производствени дейности

Вносител: Кмет на община

 

            8.Докладна записка  относно: Учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на строеж в полза на Община Баните от Диана Велинова Фиданова и Румен Велинов Фиданов -  наследници на Велин Руменов Фиданов, върху 8,5 кв. м. от Поземлен имот с идентификатор 44402.500.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, за изграждане на строеж: „Подпорна стена на улица от о.т. 784 до о.т. 967, кв. Средна, с. Баните , община Баните.

Вносител: Кмет на община

 

9.Предложение  относно: Одобряване на Задание за изработване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване за 933 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор №15117.1.76, целия с площ от 5953 м2, находящ се в местност „Судата” в землището на с. Глогино, ЕКАТТЕ 15117, община Баните, област Смолян и  вземане на решение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за гореспоменатия имот.

Вносител: Кмет на община

 

10. Изказвания, питания.

 

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община,  секретаря на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 07.12.2018 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец декември 2018 година

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

10.12.2018 г.

13:00 ч.

 2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

10.12.2018 г.

 

13:30 ч.

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 

 

 

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

10.12.2018 г.

13:15 ч.

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ