Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
 
С В И К В А М:
 
На   29 май 2018 година /вторник/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Баните, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Вносител: Председател на ОбС
2. Предложение относно: Относно: Промяна в ръководството и състава на постоянните комисии на  Общински  съвет – Баните.  
Вносител: Председател на ОбС
3.Предложение относно: Кандидатстване на община Баните, област Смолян  пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда  за финансиране на проект „Изграждане на ПСОВ в село Баните, община Баните, област Смолян”.
Вносител: Кмет на община
 
4.Предложение относно:  Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане  на детска градина „Веселин Маринов”  в с.Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян” по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмет на община
 
 5. Докладна записка относно: Дейностите включени в проект „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане  на детска градина „Веселин Маринов”  в с.Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян”  по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съответстват на приоритетите на  общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Баните.
Вносител: Кмет на община
 
6. Докладна записка относно:  Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект „Обновяване на  пешеходна зона, площадно и парково пространство в с.Баните, с.Гълъбово, с.Давидково и с.Оряховец, община Баните, област Смолян” по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмет на община
 
7. Докладна записка относно:. Дейностите включени в проект „Обновяване на  пешеходна зона, площадно и парково пространство в с.Баните, с.Гълъбово, с.Давидково и с.Оряховец, община Баните, област Смолян” по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мяр0ка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съответстват на приоритетите на  общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Баните.
Вносител: Кмет на община
 
8. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ” по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмет на община
 
 9.Докладна записка относно: Дейностите включени в проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ”  по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 -Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  съответстват на приоритетите на  общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Баните. 
 Вносител: Кмет на община
 
10.Докладна записка относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроено дворно място и част от сграда (трети етаж), частна общинска собственост, в полза на „Дружество на инвалида”  със седалище и адрес на управление: област Смолян, община  Баните, село Загражден, улица 22 септември” № 28.
Вносител: Кмет на община
 
11. Докладна записка относно: Вземане на решение за Отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
 
12. Докладна записка относно: Вземане на решение за Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
 
13. Докладна записка относно: Вземане на решение за Отдаване под наем на част от недвижими имоти - публична общинска собственост за здравни услуги.
Вносител: Кмет на община
 
14. Докладна записка относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на свободни земеделски земи от  Общински поземлен фонд – частна общинска собственост в землище Загражден.
Вносител: Кмет на община
 
15.Предложение относно: Приемане  на решение за допълване и промяна на решение №271, взето с протокол №26 на редовно заседание на Общински съвет- Баните, проведено на 20.11.2017 год., с което е одобрено задание за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване за отреждане на терени за ски писта, спортни атракции и обществено обслужване и е взето решение за изработване на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за ски писта със ски-влек, спортни атракции и обществено обслужване в местността „Киселка”, землище с. Оряховец, община Баните. 
Вносител: Кмет на община
 
Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община,  секретаря на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 21.05.2018 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец май 2018 година

      

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

23.05.2018 г.

13:00 ч.

2.Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост,благоустрояване и комунална дейност”

 

23.05.2018 г.

 

13:15 ч.

3.Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 23.05.2018 г.

 

14:00 ч.

 4.Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

23.05.2018 г.

13:45 ч.


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ