Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
 
С В И К В А М:
 
На   03 август 2018 година /петък/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
 
1.Докладна записка относно: Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян за периода  от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 година.
Вносител: Кмет на община

 

2.Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода 01.01.2018 година - 30.06.2018 година.
Вносител: Председател на ОбС
 
3.Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет-Баните, отнасящи се за Общинската администрация за мандат   2011  – 2015 година и за периода 10.11.2015 година – 30.06.2018 година.
Вносител: Кмет на община
 
4. Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за 2017г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Баните, област Смолян за периода 2014-2020 г.
Вносител: Кмет на община

 

5.Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Баните за 2018 – 2020 година. 
Вносител: Кмет на община
 
6.Предложение относно: Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  област Смолян в Списъка на  средищните детски градини и  училища.   
Вносител: Кмет на община
 
7.Предложение относно: Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  област Смолян в Списъка на  защитени детски градини и   защитени  училища.   
Вносител: Кмет на община
 
8.Предложение относно: Формиране на  маломерни  паралелки в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Давидково за учебната 2018 / 2019 г.  с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. 
Вносител: Кмет на община
 
9.Предложение относно:Удължаване на учебно-възпитателния процес в маломерна смесена група в с.Загражден  през 2018 – 2019 учебна година и Утвърждаване на самостоятелни маломерни   групи в ДГ „Веселин Маринов” с.Баните, област Смолян  –  група в с. Гълъбово; група в с. Давидково и група в с. Загражден за учебната 2018 / 2019 г.      
Вносител: Кмет на община
 
10.Докладна записка относно: Определяне на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, с изключение на мерите, пасищата и ливадите, които не са били използвани две или повече стопански години, за отдаване под наем или аренда за срок до 10 години, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Вносител: Кмет на община
 
11.Докладна записка относно: Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Вносител: Кмет на община
 
12. Докладна записка относно: Допълване на  годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година на община Баните, приета от Общински съвет – Баните с решение № 323, взето с   протокол № 31 на редовно заседание на Общински съвет, проведено  на 27.04.2018 година.
Вносител: Кмет на община
 
 
      Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община,  секретаря на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 23.07.2018 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец юли 2018 година

      

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

26.07.2018 г.

13:00 ч.

2.Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост,благоустрояване и комунална дейност”

 

26.07.2018 г.

 

14:00 ч.

3.Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

26.07.2018 г.

 

13:45 ч.

 4.Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

26.07.2018 г.

13:15 ч.


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ