Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
 
С В И К В А М:
 
На 01 октомври 2018 година /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно: Приемане  на Наредба №5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Баните.
Вносител: Кмет на община
 
  2. Докладна записка относно: Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян за първото полугодие на 2018 година.
Вносител: Кмет на община
 
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на “Телевизионна ретранслаторна станция” – с.Баните, ведно с прилежащ терен и желязорешетъчна мачта, намиращи се в имот – частна       общинска собственост, представляващ  поземлен имот с идентификатор  23875.1.281 по КК и КР на село Дрянка, община Баните.
Вносител: Кмет на община
 
4.Докладна записка относно: Откриване процедура за продажба на движима вещ, частна общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
 
5.Предложение относно: Одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-парцеларен план и ПУП- план схема и разрешение за изработване ПУП- Парцеларен план и План схема за обект:„Трасе за Подземен кабел 20 кV за присъединяване на МВЕЦ „Сливка” към Подстанция 110/20 kvV „Баните”, община Баните, област Смолян.
Вносител: Кмет на община
 
6. Предложение относно: Одобряване на ПУП-устройствена план схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение Тилсмор БГ ”  за присъединяване на строеж: „КЪЩА ЗА ГОСТИ” в УПИ ІХ-561, кв.105 по плана на с. Баните-Оряховец, в имот с идентификатор 44402.500.561 по Кадастралната карта на с. Баните.
Вносител: Кмет на община
 
7. Предложение относно: Одобряване на ПУП-устройствена план схема за обект: Водопровод и канализация на  Тилсмор БГ ”  - ЕООД с. Баните за присъединяване на строеж: „КЪЩА ЗА ГОСТИ” в УПИ ІХ-561, кв.105 по плана на с. Баните-Оряховец, в имот с идентификатор 44402.500.561 по Кадастралната карта на с. Баните.
Вносител: Кмет на община
 
8.Изказвания, питания.
 
 
Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община,  секретаря на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 20.09.2018 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец септември 2018 година

      

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

26.09.2018 г.

13:00 ч.

2.Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост,благоустрояване и комунална дейност”

 

26.09.2018 г.

 

13:15 ч.

3.Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 

 

 

 4.Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 


 


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ