Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

 

 
П   О   К   А   Н   А
 
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

 

С В И К В А М:
 
На  25 февруари 2019 година /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно: Разглеждане и приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 година при община Баните.
Вносител: Кмет на община
 
2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на актовете решенията на Общински съвет – Баните, отнасящи се за Общинската администрация за мандат 2011 – 2015 година и за периода 10.11.2015 година – 31.12.2018 година.
Вносител: Кмет на община
 
3. Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за 2018г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Баните, област Смолян за периода 2014-2020 г.
Вносител: Кмет на община
 
4. Докладна записка относно: Промяна статут на недвижим имот - общинска собственост от публична в частна общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
 
5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на  част от  поземлен имот -  публична общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
 
6. Докладна записка относно: Продажба на Поземлен имот (урегулиран) - ПИ с идентификатор 44402.502.21  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, одобрени със Заповед №РД-18-20/20.04.2010г. на ИД на АГКК,  идентичен с УПИ  І, кв.1  по частична регулация за кв. Долна Дрянка, село Баните на собствениците на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Кмет на община
 
7.Предложение относно: Относно: Издаване на запис на заповед от община Баните в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане  по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД  50-144 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за проект „Стратегия за водено от общностите  местно развитие на „Местна инициативна група – Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”, сключен между Управляващия орган  на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” 
Вносител: Кмет на община
 
8. Докладна записка относно: Решение на Общински съвет за определяне на селата с преобладаващ стръмен терен, на основание чл.19, ал.2 от ЗУТ.
Вносител: Кмет на община

 

9.Докладна записка относно: Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Баните за общо и индивидуално ползване, чрез отдаване под наем или аренда.
Вносител: Кмет на община

 

10. Докладна записка относно: Мандат на Кмета на община Баните в качеството му на представител на Общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД  град Смолян за представяне позицията на общината по точките от дневния ред на предстоящото на 07.03.2019 година заседание.
 
Вносител: Кмет на община
 
11. Изказвания, питания.
 
 
 
Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община,  секретаря на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 18.02.2019 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец февруари 2019 година

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

22.02.2019 г.

13:00 ч.

 2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

22.02.2019 г.​

 

13:30 ч.

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 

 

 

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ