Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20M6
Z7_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20L4
Администрация

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ И ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БАНИТЕ

(Одобрена с Решение №216 от 30.12.2021 година на Общински съвет-Баните, съгласно Протокол №27, на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация)

 

№ по ред

Функции и дейности

 Обща Численост

 

   

А

Функция № 1 - Общодържавни служби-

Дейност 122-Общинска администрация-общо

 

48

І.

Ръководство    

4

ІІ.

Кметове на кметства

3

ІІІ.

Кметски наместници

8

ІV.

Финансов контрольор           

1

V.

Обща администрация

18

1

Отдел „Бюджет, финанси и счетоводство”

7

2

Отдел „Административно-правно обслужване”

11

Специализирана администрация

13

1

Отдел „Европейски програми и проекти, икономически и хуманитарни дейности и услуги”

7

2

Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство”

6

3

Секретар на местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

1

 

Б

Персонал в други дейности

 

 

ОБЩО:

16.5

 

Държавни дейности

8

1

Отбрана и сигурност

6

2

Здравеопазване

2

 

Местни дейности

8.5

1

Канцелария на Общинския съвет

0.5

2

Машинист на багер

1

3

Шофьор на служебен автомобил и снабдител

1

4

Управление на отпадъците

3

5

Организация, контрол по комуналното стопанство, механизация, транспорт и домакин”

1

6

Чистач/Хигиенист-общинска сграда

1

7

Благоустрояване, озеленяване, оценяване и остойностяване на стихийни бедствия и проекти

1

 

(Настоящата структура отменя Организационната структура на Общинска администрация-Баните, област Смолян, одобрена с Решение №8 от 29.11.2019 година и Решение №19 от 20.12.2019 година на Общински съвет-Баните, съгласно Протокол №2 и Протокол №3)

 

Баните, 07.01.2022 година

 

          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ( п )          

                                           (Севдалин Хъшинов)

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ И  СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И  ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БАНИТЕ (СХЕМА)