Община Баните

 

 

 

 

Информация за Община Баните

 

 

 Седалище и адрес

4940 Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3

Данни за кореспонденция 

Телефони

 

 

Факс

E-mail

 

Официален сайт на Община Баните

03025/22 20 вътр. 100 кмет

03025/22 20 вътр.126 ЦУИГ 

 

03025/22 70

obbanite@abv.bg;

banite@banite.egov.bg

www.banite.egov.bg

 

БУЛСТАТ

BG000614952

 

Банкова сметка на Община Баните

BG36 IABG 7491 3100451800

Банкова сметка на Община Баните за внасяне на суми по местни данъци и такси.

BG75 IABG 7491 8400459900 

 

Код за видове плащания:
       442100 данък недвижим имот
       442300 данък върху превозните средства
       442400 такса битови отпадъци  

        442500 данък при придобиване
       441400 патентен данък

Банкова сметка на Община Баните за гаранции за участие и изпълнение на търгове и конкурси

BG43 IABG 7491 3300451803

Банков код: IABGBGSF

Банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД клон Смолян

Работно време на Община Баните

от 8:00  до 12:00 ч.

от 13:00 до 17:00 ч.

Работно време на Център за услуги и информация на гражданите

от 8:00  до 12:00 ч.

от 13:00 до 17:00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ 
Кмет на Община Баните - Милен Белчев

 

Зам.-кмет - Зорка Маджарова  
Зам.-кмет - Ферад Емин  
Секретар - Здравко Патев