Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20K1
Z7_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20I0
Съобщения, Уведомления по ЗУТ, ЗКИР и др. Минерална вода Съобщения по чл. 32 от ДОПК Икономика и инфраструктура Социални дейности Етажна собственост Публични регистри Профил на купувача Търгове и конкурси Програми Планове Проекти Заповеди на Кмета Фотогалерия COVID-19 Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата
Община Баните

 

 

 

 

Информация за Община Баните

 

 

 Седалище и адрес

4940 Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3

Данни за кореспонденция 

Телефони

 

 

E-mail

 

Официален сайт на Община Баните

03025/22 20 вътр. 100 кмет

03025/22 20 вътр.126 ЦAO 

 

banite@banite.egov.bg

 

www.banite.egov.bg

 

БУЛСТАТ

BG000614952

Контролиращ орган Областна администрация Смолян

Банкова сметка на Община Баните за внасяне на суми по местни данъци и такси.

BG75 IABG 7491 8400459900 

 

Код за видове плащания:
       442100 данък недвижим имот
       442300 данък върху превозните средства
       442400 такса битови отпадъци  

       442500 данък при придобиване
       441400 патентен данък

Банкова сметка на Община Баните BG36 IABG 7491 3100451800

Банкова сметка на Община Баните за гаранции за участие и изпълнение на търгове и конкурси

BG43 IABG 7491 3300451803

Банков код: IABGBGSF

Банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД клон Смолян

Работно време на Община Баните

от 8:00  до 12:00 ч.

от 13:00 до 17:00 ч.

Работно време на Център за административно обслужване

от 8:00  до 12:00 ч.

от 13:00 до 17:00 ч.

Жалби, сигнали и предложения, се подават:

1. В  Център за административно обслужване в сградата на Община Баните

2. на e-mail: banite@banite.egov.bg

3. чрез сайта на Общината banite.egov.bg

4. на тел.:03025/22 20

Ред за обжалване на административни актове Линк
ПРИЕМНО ВРЕМЕ 
Кмет на Община Баните - Павлин Белчев

 

Зам.-кмет - Зорка Маджарова  
Зам.-кмет -   
Секретар - Здравко Патев