Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ
Име Изтегли от тук
Регистър на кметовете на кметства, подали декларация за имущество и интереси-част І:имущество и част ІІ:интереси по чл. 35, ал.1, т. 2 във връзка с Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ( ЗПКОНПИ)

2019г. Линк Линк Линк

2020 г. Линк

2021 г. Линк

Регистър на кметските наместници и служителите на Общинска администрация - Баните, област Смолян, подали декларация за имущество и интереси - част I:имущество и част II:интереси по чл.35, ал.1, т.2 във връзка с Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

2019г. Линк

2020г. Линк

2021г. Линк

Регистър и декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

2018г. -    Регистър    Декларации

2019г. -    Регистър    Декларации

 2020г. -    Регистър     Декларации

 2021г. -    Регистър     Декларации