Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUG410
Z7_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUG413
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ
Име Изтегли от тук
Регистър на кметовете на кметства, подали декларация за имущество и интереси-част І:имущество и част ІІ:интереси по чл. 35, ал.1, т. 2 във връзка с Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ( ЗПКОНПИ)

2019 година - Линк Линк Линк

2020 година - Линк

2021 година - Линк

2022 годинаЛинк

2023 годинаЛинк

Регистър на кметските наместници и служителите на Общинска администрация - Баните, област Смолян, подали декларация за имущество и интереси - част I:имущество и част II:интереси по чл.35, ал.1, т.2 във връзка с Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

                            2019 годинаЛинк

                            2020 годинаЛинк

                            2021 годинаЛинк

                            2022 годинаЛинк

                            2023 годинаЛинк

Регистър и декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

2018 година -    Регистър    Декларации

2019 година -    Регистър    Декларации

 2020 година  -    Регистър    Декларации

 2021 година  -    Регистър    Декларации

 2022 година  -    Регистър    Декларации