Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QPC44
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPC47
Минерална вода

 

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води от находище "Баните"

 

Тарифа за таксите за водовземане от находище на минерална вода "Баните", община Баните, област Смолян

 

Балнеологична оценка № 11/04.08.2014 г. на "Сондаж № 3 хг", издадена от МЗ

 

Решение № 67/22.02.2011 г., издадено от министъра на МОСВ за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода - изключителна държавна собственост

 

Регистър на съоръженията от находище на минерална вода "Баните", с.Баните, община Баните, област Смолян по т.3.2 от Решението

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БАНИТЕ“, ОБЩИНА  БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН - 19.12.2022 г.

 

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ - 23.01.2023г.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода №6 /10.02.2014г. на Кмета на община Баните (съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

Публикувано на 06.02.2024