Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0E45
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33G41
Състав Бивши председатели Постоянни комисии Предишни представители на ИК Отчет за дейността на ОС и неговите комисии Заседание на ОБС и график на заседанията Протоколи от заседания на Общински съвет Протоколи от заседания на Постоянни комисии Решения на ОБС Проект на наредби Наредби Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Заседание на Общински съвет и график на заседанията на постоянните комисии към ОбС

П   О   К   А   Н   А

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

С В И К В А М:

 

На 26 април 2024 година /петък/ от 14.00 часа в заседателната зала на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Докладна записка относно: Обсъждане на докладите за дейностите на Народните читалища и изразходваните от бюджета средства през 2023 година в община Баните.

Вносител: Председател на ОбС

            2.Докладна записка относно: Проектно предложение „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в УПИ I, кв.104а по регулационния план на с.Баните-Оряховец, общ.Баните, обл.Смолян, представляващ ПИ с идентификатор 44402.500.326 по КККР на село Баните“, МОН - Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“, Дейност II. „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“ с бенефициент СУ „Христо Ботев“-с.Баните и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Баните.

 

Вносител: Кмет на община Баните

3. Предложение относно: Кандидатстване на община Баните като партньор по Програма за сътрудничество Interreg VΙ-A Greece-Bulgaria 2021-2027, Първа покана за проекти, Първа фаза – Концепция с Проект „Development Eco-Friendly Tourist Area“/„Развитие на екологична туристическа зона“, Акроним „Be.Eco.Friendly“ и одобрение за партньорство с Община Рудозем от Република България, българска неправителствена организация – Сдружение АЛДА, Община Иасмос и Община Мики от  Република Гърция.

            Вносител: Кмет на община Баните

          4.Докладна записка относно: Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост в УПИ V-118 в кв.19, целият с площ 864 (осемстотин шестдесет и четири) кв. м. по плана на с. Гълъбово, община Баните, област Смолян, чрез продажба на 53/864 (петдесет и три върху осемстотин шестдесет и четири) ид. части и 27/864 (двадесет и седем върху осемстотин шестдесет и четири) ид. части, съгласно Скица изх. №Д-684 (1) от 07.02.2024г., представляваща неразделна част от Акта за частна общинска собственост, представляващи общо 80/864 (осемдесет върху осемстотин шестдесет и четири) ид. части от УПИ V-118 в кв.19, целият с площ 864 (осемстотин шестдесет и четири) кв. м. по плана на с. Гълъбово, община Баните, област Смолян, участващ като предаваема част към гореспоменатия УПИ.

            Вносител: Кмет на община Баните

5.Докладна записка относно: Удължаване срока на възлагане на  услугата „Грижа в дома в община Баните”, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG05SFPR002-2.001-0169-С01, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на  Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

Вносител: Кмет на община Баните

6.Докладна записка относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Баните  2024 – 2028г.

 

Вносител: Кмет на община Баните

           7.Докладна записка относно: Увеличаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Баните.

Вносител: Кмет на община Баните

          8.Предложение относно: Удостояване на Райчо Стоянов Данаилов – кмет на община Баните за периода от ноември 1987 год. до юли 1997 и от октомври 2003 год. до ноември 2015 год. със „Златен Плакет на Община Баните“.

                                                              Вносител: Комисията по чл.10 на правилника за символите и отличията на община Баните, област Смолян

          9.Докладна записка относно: Отмяна на Решение №77 от 29.03.2024г., взето с Протокол №8.

                                                                                      Вносител: Председател на ОбС 

10. Предложение относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на А. В. П. от село Оряховец, общ. Баните, обл. Смолян за покриване на част от  разходите направени  за оперативно лечение в УМБАЛ „Свети Георги„ град Пловдив.

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 22.03.2024 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                            /Диана Фиданова/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

Дата

Час

    Комисия по „Бюджет и финанси“

26.04.2024

13:00

    Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

26.04.2024

13:15

Комисия по „Стопанска политика и програми на ЕС“

26.04.2024

13:30

Комисия по „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт“

26.04.2024

13:45

 


 Диана Фиданова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ