Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0E45
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33G41
Заседание на ОБС и график на                           заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

 

С В И К В А М:

 

 

На 26 май 2023 година /петък/ от 14.00 часа в заседателната залата на община Баните, заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Докладна записка относно: Мандат на Кмета на община Баните в качеството му на представител на Общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД  град Смолян за представяне позицията на общината по точките от дневния ред на предстоящото на 21.06.2023 година  редовно заседание.

Вносител: Кмет на община Баните

 

 2.Докладна записка относно: Откриване на процедура за продажба на административна, делова сграда с идентификатор 44402.500.316.1 - частна общинска собственост, намираща се в поземлен имот с идентификатор 44402.500.316 (четири, четири, четири, нула, две, точка, пет, нула, нула, точка три, едно, шест), собственост на „Ековат - България“ ЕООД,  по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Баните, одобрени със Заповед РД18-20/20.04.2010 г. на ИД на АГКК с  площ от 1545 кв. м. (хиляда петстотин четиридесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №1050//15.03.2012г., вписан в Служба по вписванията – Смолян, с вх. № 376 от 15.03.2012г., акт № 182, том І, дело № 186/2012г., при съседи: 44402.500.842; 44402.500.315; 44402.500.313; 44402.500.312; 44402.500.311; 44402.500.841. и утвърждаване на пазарна оценка.

Вносител: Кмет на община Баните

            3.Докладна записка относно: Откриване на процедура за продажба на Застроено и незастроено дворно място в УПИ IХ-училище, с площ 2525 кв. м. /две хиляди петстотин двадесет и пет кв. м./, ведно с построените в имота: сграда – БИВШЕ УЧИЛИЩЕ на 3 етажа със ЗП 462 кв. м. /четиристотин шестдесет и два кв. м./ и едноетажна масивна сграда със ЗП 9 кв.м. /девет кв. м./, кв. 35 по плана на с. Малка Арда, община Баните, област Смолян. Конструкция – масивна, година на застрояване – 1962 г., актуван с АОС 1719/30.03.2023 г. и утвърждаване на пазарна оценка.

Вносител: Кмет на община Баните

          4.Докладна записка относно: Приемане на решение за допълване  и изменение на Решение №364 от 31.03.2023 г., взето     с Протокол №44 на редовно заседание на Общински съвет – Баните, проведено на 31.03.2023 г.

 

         Вносител: Кмет на община Баните

          5.Докладна записка относно: Приемане на решение за допълване  и изменение на Решение №365 от 31.03.2023 г., взето с Протокол №44 на редовно заседание на Общински съвет – Баните, проведено на 31.03.2023 г.

 

Вносител: Кмет на община Баните

           6.Докладна записка относно: Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост: ІІІ /трети/ етаж от триетажна сграда (бивша детска градина), находяща се в УПИ І - 38,39,45 в кв.8 по действащия ПУП на село Загражден, частна общинска собственост, съгласно съставен Акт за частна общинска собственост № 1250/27.02.2014г. за социални дейности, безвъзмездно за ползване в полза на „Дружество на инвалида”  със седалище и адрес на управление: област Смолян, община  Баните, село Загражден, улица „22-ри септември” №28.

Вносител: Кмет на община Баните

7.Докладна записка относно: Сключване на споразумение от страна на Община Баните по в.гр. дело №730/2012 г. по описа на Апелативен съд -  Пловдив.

Вносител: Кмет на община Баните

8. Докладна записка относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на д-р Вихър Бойчев Огнянов от с. Баните, област Смолян за издаване на книгата „Разпилени страници“.

Вносител: Кмет на община Баните

Каня Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

 

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 19.05.2023 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                            /Севдалин Хъшинов/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

26.05.2023 г.

 

13:00 ч.

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

26.05.2023 г.

 

 

 13:15 ч.

 

 3. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

26.05.2023 г.

 

13:30 ч.

 

 4. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт" 

 

 

26.05.2023 г.

 

13:45 ч.

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ