Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0E45
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13AC10R6
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33G41
Заседание на ОБС и график на                           заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

 

С В И К В А М:

 

На 29 юли 2022 година /петък/ от 14.00 часа в заседателната залата на община Баните, заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Вносител: Председател ОбС-Баните

 

2.Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет- Баните, отнасящи се за Общинската администрация за периода 01.01.2022 година–30.06.2022 година

Вносител: Кмет на община Баните

 

3.Докладна записка относно: Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян към 31.12. 2021 г.

Вносител: Кмет на община Баните

 

4.Докладна записка относно: Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи и разходите по §§ 10-30 „Текущ ремонт“ за 2022 г.                             

Вносител: Кмет на община Баните

 

5.Докладна записка относно: Промяна статут на недвижим имот - общинска собственост от публична в частна общинска собственост

Вносител: Кмет на община Баните

 

6.Докладна записка относно: Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Вносител: Кмет на община Баните

 

7.Докладна записка относно: Определяне на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, с изключение на мерите, пасищата и ливадите, които не са били използвани две или повече стопански години, за отдаване под наем или аренда за срок до 10 години, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Вносител: Кмет на община Баните

 

8.Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие с. Баните – за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, за които е издадено решение на общинска служба по земеделие (по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ) на наследниците на Ахмед Ферадов Юкюхчиев, б. ж. на село Гълъбово

Вносител: Кмет на община Баните

 

9.Докладна записка относно: Откриване процедура за сключване на предварителен договор по придобиване на имоти – частна собственост и утвърждаване на пазарни оценки

Вносител: Кмет на община Баните

 

10.Докладна записка относно: Откриване производство по принудително отчуждаване след предварително и равностойно парично обезщетение от Община Баните на засегнати части от поземлени имоти - частна собственост за задоволяване на общински нужди за реализиране на обект от първостепенно значение: „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм - алея от с. Баните до язовирната стена на МВЕЦ – Баните“, с. Баните, област Смолян – II етап (от км. 0+ 282,67 до км. 0+564,29)

Вносител: Кмет на община Баните

 

11.Докладна записка относно: Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект „Изграждане на Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм - алея от с.Баните до язовирна стена на МВЕЦ Баните ” – II - ри етап, подобект: Участък от км. 0+568,58 до км.0+840“ по  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.262 МИГ „Преспа”- общини Баните, Лъки и Чепеларе, Подмярка 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вносител: Кмет на община Баните

 

12.Докладна записка относно: Дейностите включени в проект „Изграждане на Атрактивен маршрут за  пешеходен и велосипеден туризъм - алея от с.Баните до язовирна стена на МВЕЦ  Баните“  – II - ри етап, подобект: Участък от км. 0+568,58 до км.0+840“ по  Процедура чрез  подбор № BG06RDNP001-19.262 МИГ „Преспа”- общини Баните, Лъки и Чепеларе,   Подмярка 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,                  туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. на община Баните

Вносител: Кмет на община Баните

 

13.Докладна записка относно: Дейностите включени в проект „Изграждане на Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм - алея от с.Баните до язовирна стена на МВЕЦ Баните“  – II - ри етап, подобект: Участък от км. 0+568,58 до км.0+840“ по  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.262 МИГ „Преспа”- общини Баните, Лъки и Чепеларе, Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони отговарят на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Баните за 2021-2027г.

Вносител: Кмет на община Баните

 

14.Докладна записка относно: Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Вишнево, община Баните“ пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите

Вносител: Кмет на община Баните

 

15.Докладна записка относно: Участие на Община Баните в Сдружение „Национална камара на минералните води в Република България“

Вносител: Кмет на община Баните

 

16.Докладна записка относно: Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес /УОИИ/  в продължение на  Проект „Патронажна грижа + в община Баните”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0140-C01, по Процедура BG05M9OP001-6.002 и по процедура BG05M9OP001-6.004, „Патронажна грижа + - Компонент 2“, финансирана  по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05M9OP001-6.002-0140-C01 по Процедура BG05M9OP001-6.004, „Патронажна грижа +  - Компонент 2“

Вносител: Кмет на община Баните

 

17.Докладна записка относно: Удължаване на учебно-възпитателния процес в маломерна смесена група в с. Загражден  през 2022/2023 учебна година и Утвърждаване на  маломерни   групи в ДГ „Веселин Маринов” с. Баните, област Смолян  –  група в с. Гълъбово; група в с. Давидково и група в с. Загражден за учебната 2022 / 2023 г.     

Вносител: Кмет на община Баните

 

18.Докладна записка относно: Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” -  с. Давидково,  област Смолян в Списъка на  защитени детски градини и защитени  училища   за учебната 2022/2023 година.

Вносител: Кмет на община Баните

 

19.Докладна записка относно: Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  област Смолян в Списъка на  средищните детски градини и  училища

Вносител: Кмет на община Баните

 

Каня Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 22.07.2022 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

29.07.2022г.

 

 13:00

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

29.07.2022г.

 

 

 13:15

 

 3. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

29.07.2022г.

 

 13:30

 

 4. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт" 

 

 

29.07.2022г.

 

 13:45

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ