Заседание на ОБС и график на заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

С В И К В А М:

 

На 20 март 2020 година /петък/ от 15.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Предложение относно: Приемане на прогноза за приходите и разходите в местните дейности за периода 2020 – 2023 година         

                                                                    Вносител: Кмет на община Баните

 

 

  1. Предложение относно: Одобряване на ПУП-план схема за обект „Въздушна линия Ниско Напрежение (НН) за присъединяване на “Сграда” на Георги Пенев в с. Глогино, община Баните, област Смолян” през Поземлени имоти с идентификатори: 15117.102.2 (урбанизирана територия) - местен път, 15117.102.100 и 15117.3.151 по Кадастралната карта на с. Глогино, община Баните, област Смолян

Вносител: Кмет на община Баните

 

 

  1. Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие с. Баните – за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, за които е издадено решение на общинска служба по земеделие (по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ) на наследници на Сокол Илиев Вълчанов, б.ж. на с. Гълъбово.
     

Вносител: Кмет на община Баните

 

 

  1. Докладна записка относно: Утвърждаване на общинска транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси

 

Вносител: Кмет на община Баните

 

 

  1. Предложение относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Баните за 2020 година

 

Вносител: Кмет на община Баните

 

 

 

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кметовете на община Баните, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Началници на отдели от Общинската администрация, Областният управител на област Смолян, Районна прокуратура - Смолян и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 12.03.2020 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

20.03.2020г.

 

 13:00

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

20.03.2020г.

 

 

13:15 

 

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 

20.03.2020г.

 

13:45

 

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

20.03.2020г.

 

13:30

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ