Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0E45
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13AC10R6
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33G41
Заседание на ОБС и график на                           заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

 

С В И К В А М:

 

На 27 юни 2022 година /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната залата на община Баните, заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Докладна записка относно: Отмяна на Решение №262 от 27.05.2022г. взето с Протокол №33.

Вносител: Председател ОбС-Баните

 

2.Докладна записка относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Баните, приета с решение № 371/01.10.2018 г., допълнена и изменена с решение № 22/31.01.2020 г. Общински съвет-Баните.

Вносител: Кмет на община Баните

 

3.Докладна записка относно: Откриване на процедура за продажба и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост – Сграда бивше читалище, ведно с парцел в с. Дрянка.

Вносител: Кмет на община Баните

 

4.Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за поставяне на кафе машина

Вносител: Кмет на община Баните

 

5.Докладна записка относно: Утвърждаване командировъчните разходи на Кмета на Община Баните, област Смолян.

Вносител: Гл.счетоводител в община Баните

 

Каня Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 20.06.2022 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

27.06.2022г.

 

 13:00

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

27.06.2022г.

 

 

 13:15

 

 3. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

27.06.2022г.

 

 13:30

 

 4. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт" 

 

 

27.06.2022г.

 

 13:45

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ