Заседание на ОБС и график на                           заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

 

С В И К В А М:

 

На 28 януари 2022 година /петък/ от 14.00 часа в заседателната залата на община Баните, заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

Вносител: Председател ОбС-Баните

 

2.Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет- Баните, отнасящи се за Общинската администрация за периода 01.07.2021 година–31.12.2021 година.

Вносител: Кмет на община Баните

 

3.Докладна записка относно: Приемане на План за работата на Общински съвет – Баните през 2022 година.

Вносител: Председател ОбС-Баните

 

4.Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост за 2022 година в Община Баните.

Вносител: Кмет на община Баните

 

5.Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 44402.500.137 по КК и КР на с. Баните с площ 492 кв. м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 1106/04.07.2012 г. на собственика на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Кмет на община Баните

6.Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие с. Баните – за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, за които е издадено решение на общинска служба по земеделие (по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ) на наследници на Хасан Юсеинов Карадонов, б. ж. на село Планинско

Вносител: Кмет на община Баните

 

 

7.Докладна записка относно: Отдаване под наем на едно помещение с  площ от 18,00 кв. м., намиращо се  на втори етаж на административна сграда  в с. Оряховец,  построена в УПИ ІV-107, кв. 26 по ПУП на с.Баните-Оряховец, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1578/14.06.2018г., с предназначение - за битови услуги.

Вносител: Кмет на община Баните

 

8.Докладна записка относно: Приемане начина на ползване на дървесина от горски територии – собственост на община Баните през 2022г.

 

Вносител: Кмет на община Баните

 

9.Докладна записка относно: Приемане на изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Баните, приета с решение № 84 от 02.10.2020г., изменена и допълнена с решение №151 от 28.05.2021г. и Решение № 159/23.07.2021г.  на Общински съвет - Баните

Вносител: Кмет на община Баните

 

10.Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Баните в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане  по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД  50-144 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за проект „Стратегия за водено от общностите  местно развитие на „Местна инициативна група – Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”, сключен между Управляващия орган  на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”.

Вносител: Кмет на община Баните

 

11.Докладна записка относно: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 година.

Вносител: Председател на МКБППМН

 

Каня Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

 

 

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 21.01.2022 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

28.01.2022г.

 

 13:00

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

28.01.2022г.

 

 

13:15 

 

 3. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

28.01.2022г.

 

13:30

 

 4. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт" 

 

 

28.01.2022г.

 

13:45 

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ