Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP31J6
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3HB2
Открита процедура
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
14.04.2016 г.

Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни документи за обществени поръчки по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

00603-2016-0006

Oткрита Отворена
14.04.2016 г.

Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с.Оряховец, Община Баните и упражняване на авторски надзор при изпълнението им

 

00603-2016-0005

Oткрита Отворена
11.04.2016 г.

Укрепване и оформяне на коритото на река Малка Арда в чертите на село Баните

 

00603-2016-0004

Oткрита Отворена
04.02.2016 г.

Изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните

 

00603-2016-0003

Oткрита Отворена
22.01.2016 г.

Изработване на проект за общ устройствен план на община Баните, област Смолян

 

00603-2016-0002

Oткрита Отворена
04.01.2016 г.

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1003/ ІІІ-8632/, Баните-Гълъбово-Сливка от км.1+450 до км.11+500

 

00603-2016-0001

Oткрита Отворена
27.08.2015 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2015/2016 година на територията на община Баните, област Смолян

 

00603-2015-0004

Oткрита Възложена
13.05.2015 г.

Укрепване и оформяне на коритото на река Малка Арда в чертите на с.Баните", общ.Баните, обл.Смолян

 

00603-2015-0003

Ограничена Прекратена
19.02.2015 г.

Изпълнение на СМР на обект: "Рехабилитация на Общински път SML-3011,/ІІІ-8611, Загражден - Давидково/-Вълчан дол", участък: ІІІ-8611 - Вълчан дол от км. 0+000 до км.2+494,06 

 

00603-2015-0001

Oткрита Възложена