Z6_HQ8A1O82KOK8F0QIQT0L1F36U2
Z7_HQ8A1O82KOK8F0QIQT0L1F36H6
Достъп до обществена информация

 

         РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БАНИТЕ 

 

Вътрешни правила за работа по закона за Достъп до обществена информация в Община Баните, област Смолян

 

Линк

 

Заявление за достъп до обществена информация

Линк

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Линк

 

Ред за предоставяне на информация за повторно ползване

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 година

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 година

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 година

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 година

Линк

 

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2020 година

Линк

 

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2021 година

Линк

 

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2022 година

Линк

 

Списък на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Баните

Линк

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Баните, и форматите, в които е достъпна

Линк

 

Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - Баните, подлежащи на класификация като служебна тайна (съгласно чл.26, ал.3 от ЗЗКИ и чл.21, ал.1 и ал.5от ППЗЗКИ)
 

Списък информация - служебна тайна

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Към момента няма такава категория информация

 

 Заявление за достъп до обществена информация, включително и устна справка можете да подадете в:

 

     1. Платформа за достъп до обществена информация, поддържана от администрацията на Министерски съвет;

     2. Център за административно обслужване на гражданите на Община Баните на адрес: п.к. 4940 - с.Бните, ул. „Стефан Стамболов” №3; Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.

     3.По електронен път на адреса на електронната поща на Община Баните – banite@banite.egov.bg.