Достъп до обществена информация

 

         РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БАНИТЕ 

 

Правила относно предоставяне на Достъп до обществена информация в Община Баните, област Смолян

Линк

 

Заявление за достъп до обществена информация

 

Линк

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

относно: определяне на следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя: 

Линк
Ред за предоставяне на информация за повторно ползване

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 година

Линк

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 година

Линк

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2020 година

Линк
Списък на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Баните
 
Линк
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Баните, и форматите, в които е достъпна Линк

 

 Заявление за достъп до обществена информация, включително и устна справка можете да подадете в:

 

     1. Платформа за достъп до обществена информация, поддържана от администрацията на Министерски съвет;

     2. Център за административно обслужване на гражданите на Община Баните на адрес: п.к. 4940 - с.Бните, ул. „Стефан Стамболов” №3; Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.

     3.По електронен път на адреса на електронната поща на Община Баните – banite@banite.egov.bg.