Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Правила относно предоставяне на Достъп до обществена информация в Община Баните, област Смолян

Линк

Заявление за достъп до обществена информация

Линк

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

относно: определяне на следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя: 

Линк

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 година

Линк