Достъп до обществена информация

 

         РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БАНИТЕ 

 

Вътрешни правила за работа по закона за Достъп до обществена информация в Община Баните, област Смолян

 

Линк

 

Заявление за достъп до обществена информация

Линк

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Линк

 

Ред за предоставяне на информация за повторно ползване

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 година

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 година

Линк

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 година

Линк

 

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2020 година

Линк

 

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2021 година

Линк

 

Списък на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Баните

Линк

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Баните, и форматите, в които е достъпна

Линк

 

 

 Заявление за достъп до обществена информация, включително и устна справка можете да подадете в:

 

     1. Платформа за достъп до обществена информация, поддържана от администрацията на Министерски съвет;

     2. Център за административно обслужване на гражданите на Община Баните на адрес: п.к. 4940 - с.Бните, ул. „Стефан Стамболов” №3; Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.

     3.По електронен път на адреса на електронната поща на Община Баните – banite@banite.egov.bg.