Z6_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33EP4
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00036
Обществени поръчки от 16.04.2016г.

Данни за възложителя:

Община Баните, Област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №3, тел. 03025 / 22 20

Открита процедура Становища на АОП Публично състезание Събиране на оферти с обява Пазарни консултации Пряко договаряне Директни възлагания по чл.21, ал.6 от ЗОП