Z6_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS334B3
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33KG0
Състав Бивши председатели Постоянни комисии Предишни представители на ИК Отчет за дейността на ОС и неговите комисии Заседание на ОБС и график на заседанията Протоколи от заседания на Общински съвет Протоколи от заседания на Постоянни комисии Решения на ОБС Проект на наредби Наредби Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

(по чл.41, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и във  връзка с Параграф 2, ал.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

На кметове на кметства подали декларация за имущество и интереси-част І:имущество и част ІІ:интереси по чл. 35, ал.1, т. 2 във връзка с Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ( ЗПКОНПИ)  

 

 

изтегли от    РЕГИСТЪР

 

 

 

 

 

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ 

Севдалин Бойков Хъшинов - Председател на Общински съвет   

 линк 1   линк 2   

Емил Сашев Димитров   

   линк 1   линк 2    

Здравко Нейков Николов   

  линк 1   линк 2   

Зорка Асенова Димитрова   

   линк 1   линк 2   

Стоянка Вихърова Чонева   

   линк 1   линк 2