Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K02
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K03
Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
04.03.2020 г.

„Доставка на горива и масла за нуждите на автопарка на общинска администрация - Баните, с. Баните, община Баните, обл. Смолян”

Oткрита Отворена
12.10.2018 г.

„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, водоем за с. Оряховец, Община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните”

Oткрита Отворена
27.03.2018 г.

„Доставка на горива и масла за нуждите на автопарка на общинска администрация - Баните, с.Баните, община Баните, обл. Смолян”

Oткрита Отворена
04.04.2017 г.

Доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Баните” по проект „Предоставяне на социална услуга „Топъл обяд“ на територията на община Баните“,  Договор № BG05FMOP001-3.002-0112-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

Oткрита Отворена
09.09.2016 г.

Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Баните

Oткрита Отворена
11.08.2016 г.

Доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Баните” по проект „Предоставяне на социална услуга „Топъл обяд“ на територията на община Баните“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016

Oткрита Отворена
26.07.2016 г.

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Баните

Oткрита Отворена