Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0MN6
Z7_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0MF6
Електронни услуги Електронни административни услуги (ЕАУ) Административни услуги
Център за административно обслужване

Уважаеми потребители,
 
Добре дошли на интернет страницата на Център за административното обслужване в Община Баните.
Чрез избиране на таб "Електронни услуги", Вие ще намерите подробна информация за действащите  регулаторни режими и извършваните административни услуги на територията на общината.
 
Предоставена е възможност:
да заявявате и заплащате услуги, след което да проследявате статуса им на изпълнение, а при възникнали въпроси от служителите или проблеми при обработката да предоставяте допълнителна информация без необходимост от посещаване на място в общината;
да преглеждате дължими суми за данък сгради и такса смет за текущата година с възможност за заплащането им в законовите срокове;
да преглеждате дължими суми за данък превозно средство за текущата и минали години, начислени лихви и недобори с възможност за заплащането им;
да преглеждате глоби, наложени с наказателни постановления;
да подавате запитвания, жалби, сигнали и други с възможност за проследяване на статуса им на изпълнение.

Като нерегистриран интернет потребител, Вие имате достъп до общата и информативна част на сайта и портала за електронни услуги на общината, но не разполагате с права за извършване на електронно-административни услуги или подаване на електронни изявления. В тази връзка силно препоръчваме регистрация, след която ще се възползвате пълноценно от услугите, предоставяни с новата система на община Баните.

Възможно е да се регистрирате директно през порталното приложение, като задължително трябва да притежавате универсален електронен подпис на физическо лице, издаден от следните регистрирани доставчици на удостоверителни услуги в Република България - Инфонотари ЕАД, Информационно обслужване АД, Борика-Банксервиз АД, Спектър АД. При първоначален избор на услуга, която изисква идентификация ще стартира и процесът на вашата регистрация.
   

Предоставена е и възможност за потребителите, които не притежават УЕП да се регистрират еднократно на място в общината, като след предоставяне на личните си данни (физическо или юридическо лице) ще им бъде издадено потребителско име, клиентски идентификационен номер (КИН) и парола.
 
За повече информация по предлаганите функционалности може да се запознаете тук:

  • Софтуер за публичен регистър на действащите на територията на общината регулаторни режими и плащане по електронен път на административни услуги, предлагани от община Баните - файл
  • Софтуер за подаване и проверка по електронен път на жалбите, сигналите и запитванията на гражданите и бизнеса чрез сайта на община Баните - файл
  • Софтуер за плащане по електронен път на административни услуги (данъци, такси, глоби и др. задължения), предлагани от община Баните - файл

 

         С Постановление № 172 на Министерския съвет от 11 юли 2019 г., публикувано в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., за допълнение на Наредбата за административното обслужване, нормативно са регламентирани унифицирани образци на заявления за 16 административни услуги, предоставяни от общинските администрации

За повече информация: ТУК

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Общинска администрация - Баните е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ. 

Услугите предоставени от общинска администрация - Баните,  може да заявите:
през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/
Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/).