Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0EG5
Z7_HQ8A1O82KODK40A3VONA3G1867
Общински съвет

с.Баните, ул."Стефан Стамболов" №3, етаж 4

 

Тел: (03025)22 20 в.108

 

e-mail: obsbanite@abv.bg

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Баните: линк

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ

 

          Кани всички жители на община Баните, област Смолян на 22 юли 2022 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Баните – етаж 4, на публично обсъждане на Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян за 2021 година. 

        Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на: obsbanite@abv.bg, както и в деловодството на Общински съвет – Баните. 
 

 

Материали за публичното обсъждане 

 

 

С уважение, 
СЕВДАЛИН ХЪШИНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БАНИТЕ

29.06.2022г.
Баните
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ


Кани всички жители на община Баните, област Смолян на 10 септември 2021 г. от 13:00 ч.  в заседателната зала на Общински съвет – Баните – етаж 4, на публично обсъждане на Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян за 2020 година.

       

  Материали за публичното обсъждане 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА

 

                  На основание чл.68е от ЗСВ и чл.8, ал.4 от Наредба №7/28.09.2017 г., и писмо с Изх. №1426/14.11.2019 г. на Окръжен съд – Смолян Общински съвет – Баните обявява набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2020-2024 година за РС – Смолян

           

     Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите са посочени по чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт. 

       

 Необходимите документи, които трябва да бъдат представени при записване в канцеларията на Общински съвет – Баните са следните:
1.    подробна автобиография, подписана от кандидата;
2.    нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.    (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4.    медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5.    данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6.    мотивационно писмо;
7.    писмено съгласие;
8.    декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9.    документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


Срока за подаване на документи е 10.01.2020 година.

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТСТВАЛИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОБЯВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.68е ОТ ЗАКОНА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ЗСВ)