Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20A7
Z7_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20H4
История

Ако обичате духа на отминали времена, то Родопите са идеалното място за Вас. През хилядолетната история на планината по живописните й пътеки са отеквали стъпките на траки, славяни, прабългари, гърци, римляни. Затова са и толкова многобройни легендите, свързани с историята на Родопите.

 

По сведения на археолога Никола Дамянов, най-ранните археологически паметници в община Баните са регистрирани в м. Чукаря, землището на село Босилково. Там на 1254 м надморска височина през 1987 и 1988 година смолянски археолози локализират и проучват най-старото скално светилище на траките в Средните Родопи. Откритите глинени култови идоли, съдчета и керамични фрагменти отнасят най-ранните следи от човешка дейност към втората половина на енеолита. В края на късната бронзова епоха светилището е било оградено от зидове (обикновени натрупвания на ломен камък без определен порядък и спойка, едноредово или двуредово подредени големи камъни). Тракийското скално светилище на вр ъх Чукаря е обитавано и през ранно желязната, късно желязната и античната епоха (І-ІV в.).

 

Друго светилище специалистите на Смолянския исторически музей откриват в м. Хамбар (с. Загражден). На високия скален връх са намерени култови и други, предимно керамични материали, които свидетелствуват за битуване на светилището през късната бронзова епоха, ранната желязна епоха и късната желязна епоха.

 

За ранното и повсеместно тракийско присъствие свидетелствува крепостта на вр ъх Вешката (Чуката) край с ело Треве и тракийските могилни некрополи в местностите Гьолгелика и Могилата (с ело Давидково), местност Крушево дере (с ело Босилково), местност Кулата (село Загражден) и други. В Банска община са регистрирани много антични селища, разположени пропорционално на цялата и територия. Точно датирани засега са селищата в м естност Селището (село Гълъбово), местност Лъга (село Треве), местности Елата, Копаното имане и Даскалото (село Давидково), местност Хайдушка чука, Ташлъ борун (Равнишките) и Гаджев гроб (село Стърница), местност Светълна, Братаница и Петков гроб (село Загражден).

 

Сравнително най-подробна е археологическата карта на общината през Средновековието. За това свидетелствуват регистрираните десетки селища, некрополи, църковища и други. Поч т и няма село , на чието землище да не са регистрирани останки от средновековно селище и некропол.

 

Част от археологическото наследство в община Баните са и регистрираните християнски църкви : местност Костадин (с. Баните), местност Черквата (село Гълъбово), м естност Черквата (село Давидково), местност Хорището (село Босилково), местност Св. Неделя (село Загражден), местност Клисе чаир (село Рибен дол), местност Равна поляна (село Стърница), местност Руснакица (село Стърница) и други.

Римската баня в центъра на село Баните и нейното съществуване през епохата на римското владичество е доказано от римския градеж на каптажа в банята, обилната римска монетна циркулация в региона, десетките римски монети, открити при строежа на днешната баня в селото.

 

Екип от учени от Софийския университет, под ръководството на д-р Борислав Бориславов възобнови разкопките през пролетта на 2004 година в изпълнение на проект на община Баните за проучване и опазване на археологическото наследство, важна част за развитието на общината като туристически център. Проучванията стартират като спасителни през март 1999 година и продължават до лятото на 2001 година във връзка с оповестеното изграждане на каскада”Горна Арда”. Проведени са две експедиции в землищата на Баните, Дрянка, Оряховец и Давидково, при които са регистрирани 32 археологически обекта.През пролетта на 2004 година теренните обхождания обхванаха землищата на Гълъбово, Сливка и Давидково. Бяха регистрирани още 20 обекта от различни епохи. Проучванията ще продължат в две насоки-цялостно теренно обхождане на северните части от територията на общината и сондажни разкопки на по-значими археологически обекти.


Колекция от 50 филма за историческото наследство и забележителности в община Баните