Профил на купувача

 

Данни за възложителя:

 

Община Баните, Област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №3, тел. 03025 / 22 20

 

Обществени поръчки до 30.09.2014г.

 

Обществени поръчки до 15.04.2016г.

 

 

Обществени поръчки от 16.04.2016г.
 

    Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Баните

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Баните