Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K02
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K03
ПРОЦЕДУРА №: 9054686
Обявена на: 26.07.2016 г.
С предмет

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Баните

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9054686
Номер на преписката в РОП 9054686
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 9, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 10/08/2016 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...