Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K02
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K03
ПРОЦЕДУРА №: SOO06
Обявена на: 12.10.2018 г.
С предмет

„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, водоем за с. Оряховец, Община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: SOO06
Номер на преписката в РОП 9081855
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 22, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 23.10.2018г. , 11:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...