Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: OP04
Обявена на: 17.10.2018 г.
С предмет

„Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, водоем за с. Оряховец, Община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

00603-2018-0008

Вид
Oткрита
Статус
Прекратена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP04
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0008
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 27, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 28.11.2018г. , 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...