Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: publs021
Обявена на: 26.02.2020 г.
С предмет

„Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Кметство с.Гълъбово, находяща се в УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Гълъбово, община Баните”

 

00603-2020-0003

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: publs021
Номер на преписката в РОП 00603-2020-0003
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 23, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 24.03.2020г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...