ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0005
Обявена на: 14.04.2016 г.
С предмет

Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с.Оряховец, Община Баните и упражняване на авторски надзор при изпълнението им

 

00603-2016-0005

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0005
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0005
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие May 13, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 16.05.2016 г. от 12:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...