Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI8K4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI865
Проекти

 

 

ИМЕ НА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИЯ

 

„МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

Линк

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ – АЛЕЯ ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ“ –II-РИ ЕТАП, ПОДОБЕКТ: УЧАСТЪК ОТ КМ.0+568,58 ДО КМ.0+840“.

 

Линк

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ И ИГРИ В УПИ ХIV, КВ.28 ПО ПЛАНА НА С.МАЛКА АРДА, ОБЩИНА БАНИТЕ“

 

Линк

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ В ОБЩИНА БАНИТЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СЕЛАТА БАНИТЕ, КВ. „ПОГЛЕД“ И КВ.“СРЕДНА“, С.ДРЯНКА, С.ДАВИДКОВО И С.ЗАГРАЖДЕН“.

 

Линк

 

„ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ  НА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – БАНИТЕ“

 

Линк

 

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БАНИТЕ“

 

Линк

 

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА БАНИТЕ“ 

 

Линк

„ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БАНИТЕ”

по Операция BG05SFPR003 – 1.001 „Топъл обяд“,
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

 

Линк

 

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЩИНА БАНИТЕ‘‘

 

Линк

„ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СХЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ОБЩИНА БАНИТЕ“

Линк

 

„СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – БАНИТЕ“

 

Линк

 

„РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЗА ДОСТИГАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА „СГРАДА БЛИЗКА ДО НУЛЕВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ“ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“, С.БАНИТЕ, В УПИ V, КВ.107 ПО ПУП НА С.БАНИТЕ, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: 44402.500.331 ПО КК НА С.БАНИТЕ, ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

 

Линк

 

„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „КМЕТСТВО” С. ВИШНЕВО, НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 211 ПО ПУП НА С. ВИШНЕВО, ОБЩИНА БАНИТЕ“

 

Линк

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО, ПЛОЩАДКА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОГРАДА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" СЕЛО БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН"

 

Линк

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТНА ПРОФИЛАКТИКА В СЕЛО БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН"

 

Линк

 

„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО ГЪЛЪБОВО, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ V, КВ.22 ПО ПУП НА С.ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА БАНИТЕ"

 

Линк

 

„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - "ЗДРАВНА СЛУЖБА" В СЕЛО БАНИТЕ

 

Линк

 

„ОТКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА- ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С АДРЕС С.БАНИТЕ, УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 6, ЕТ.3 С КАПАЦИТЕТ 20 МЕСТА, КАТО ДЕЛЕГИРАНА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2019 Г

 

 

 

"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БАНИТЕ"

 

Линк

 

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОГРАДА, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЕСЕЛИН МАРИНОВ" В СЕЛО БАНИТЕ И ГРУПИТЕ КЪМ НЕЯ В СЕЛО ГЪЛЪБОВО, СЕЛО ДАВИДКОВО, СЕЛО ЗАГРАЖДЕН И СЕЛО ОРЯХОВЕЦ , ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН"

 

Линк

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА С.СТЪРНИЦА, С. ДАВИДКОВО, С. БАНИТЕ, С.ДРЯНКА, С.ВИШНЕВО, ВОДОЕМ ЗА С.ОРЯХОВЕЦ, ОБЩИНА БАНИТЕ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ-АВТОМАТИЧЕН САМОПРЕЧИСТВАЩ СЕ ФИЛТЪР С.СТЪРНИЦА, ОБЩИНА БАНИТЕ

 

Линк

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

Линк

 

”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”

 

Линк

 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

 

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ /ОУПО/

 

 

 

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

 

 

СПОРТНА ПЛОЩАДКА И СЪБЛЕКАЛНЯ В УПИ II – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В КВ.50 С.БАНИТЕ – ОРЯХОВЕЦ, ОБЩИНА БАНИТЕ

 

 

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 279 ДО О.Т. 262 СЕЛО МАЛКА АРДА, ОБЩИНА БАНИТЕ

 

 

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 226 ДО О.Т. 299, СЕЛО МАЛКА АРДА, ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН”

 

 

 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА С.ДАВИДКОВО, ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ V=200 КУБ.М. В С. ГЪЛЪБОВО  ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН”

 

 

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ В С.ОРЯХОВЕЦ, ОБЩ.БАНИТЕ”

 

 

 

СЪЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА КУЛТУРА И МЕТОДИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЗУЛТАТИ, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА БАНИТЕ

 

Линк

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ -С.ДАВИДКОВО, ОБЩ.БАНИТЕ” 

 

Линк

 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ-SML 2004- ІІІ-8611 С.ДАВИДКОВО – С.СТЪРНИЦА ОТ КМ.0 +000 ДО КМ. 4 +622,61”

 

 

 

„ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

 

 

„ПРИЛАГАНЕ СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МРЕЖИТЕ НА НН 400/230 V ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СЕЛАТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

 

 

„СЪЗДАВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

Линк

 

„ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

 

 

 

„ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО САМОСЪЗНАНИЕ В ОБЩИНИТЕ ДОКСАТО И БАНИТЕ С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ”

 

Линк

 

„ПО-ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ПО-ДОБРА СРЕДА ЗА ВСИЧКИ, ПОЛЗВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩИНА БАНИТЕ”

 

Линк

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ С.БАНИТЕ-С.ОРЯХОВЕЦ

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ТРОТОАРИ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦА "ВЪЗХОД"

 

 

 

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛАВЕН СЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР В С.ОРЯХОВЕЦ

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВВМ С.ГЪЛЪБОВО

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТРОТОАРИ   НА УЛИЦА “ИВАН ВАЗОВ”  И УЛИЦА  “БРЕЗА” В С.БАНИТЕ

 

 

 

„ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ЦЪРКВА УСПЕНИЕ ПРЕСВЕТАЯ БОГОРОДИЦА” – С.БАНИТЕ

 

 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

Линк

 

„ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В ЦДГ „В.МАРИНОВ” – С. БАНИТЕ

 

 

 

ОБЩИНА БАНИТЕ И ОБЩИНА СКИО, ПРОВИНЦИЯ ВИЧЕНЦА, РЕГИОН ВЕНЕЦИЯ, РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ, ВНЕДРЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

Линк

 

„МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ МОСТ МЕЖДУ ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ И КУЛТУРИ”

 

Линк

 

"ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - С.БАНИТЕ"

 

 

 

ПЪТ-ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С.СТЪРНИЦА-М. „ПРЕСЛОПА” ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 0+700

 

 

 

„ПО СТЪПКИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ БОГОВЕ”

 

Линк

 

„УКРЕПВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА КОРИТОТО НА РЕКА МАЛКА АРДА В ЧЕРТИТЕ НА С.БАНИТЕ, ОБЩ.БАНИТЕ”

 

 

 

”БАНИТЕ – ДОКСАТО: ЗЕЛЕНИЯТ КОРИДОР НА РОДОПСКАТА ЕКОСИСТЕМА”

 

Линк