Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-ЧОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-187/01.08.2019 г., обявява, че: на 27.08.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот -  частна общинска собственост.