Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движим дълготраен актив (движима вещ) 

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-119/01.03.2021 г., обявява, че: на 23.03.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на движим дълготраен актив  (движима вещ), частна общинска собственост.