Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движим дълготраен актив (движима вещ)

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-104/16.03.2020 г., обявява, че: на 06.04.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на движим дълготраен актив  -  частна общинска собственост.