Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
ОТ ДНЕС СТАРТИРА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА БАНИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2023 ГОДИНА
Публикувано на: Jan 23, 2023

   Уважаеми съграждани,

    

      Уведомяваме Ви, че от днес  могат да бъдат заплащани дължимите местни данъци и такси за 2023 г.  
Желаещите да ползват отстъпка от 5 % следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такса битови отпадъци до 30 април 2023 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски:

I–ва вноска – до 30.06.2023 година, II–ра вноска – до 31.10.2023 година, но в този случай отстъпка не се ползва.

 

Община Баните ще изпрати информация със задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, както и ще бъдат упоменати старите задължения, ако са пропуснати да се платят в срок до всички данъчно задължени лица.

 

Плащанията могат да се извършват в брой на Гише „Местни данъци и такси“ в ЦАО към общинска администрация - Баните, в кметствата, чрез Easypay, чрез пощенски запис, онлайн през платформата ДСК Директ на Банка ДСК, както и на гише във всички офиси на Банка ДСК, и по банков път.

 

Банкова сметка на Община Баните за внасяне на суми по местни данъци и такси.

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Смолян, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG75 IABG 7491 8400459900 

Код за видове плащания:
       442100 данък недвижим имот
       442300 данък върху превозните средства
       442400 такса битови отпадъци  

       442500 данък при придобиване
       441400 патентен данък

     

      Припомняме Ви, че община Баните предоставя възможност за on-line справка на задълженията по местни данъци и такси.
Услугата е достъпна на следния линк: Справка за задължения и плащания към ОА Баните

 

       Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН".
Персоналният код /ПИН/ може да получите на Гише „Местни данъци и такси“ в ЦАО към общинска администрация- Баните, ул."Стефан Стамболов" №3.