Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Съобщение
Публикувано на: Jan 30, 2023

Уважаеми жители на община Баните,

 

На 31 януари 2023 г. (втроник) от 13:30 часа в заседателна зала 404 на Община Баните, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които сдруженията на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“  финансирана със средства от Националният план за възстановяване и устойчивост. Срещата ще касае само горецитираната процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради.